Michael Armitage

Information about Michael Armitage

Born
1984, Nairobi, Kenia

Related exhibition:

Michael Armitage The Chicken Thief (Detail), 2019 © Michael Armitage. Photo © White Cube (Theo Christelis)
Michael Armitage. Paradise Edict

Exhibition, 4.9.20 — 18.4.21